Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja, amelyre pályázatot intézmények nyújthatnak be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg. A 2021-2027 közötti programszakasz költségvetésére több mint 26 milliárd euró támogatást fogadtak el.

Az Erasmus+ program egyik fő célkitűzése az oktatás területén az Európai Oktatási Térség megvalósítása 2025-re. A hozzáférhetőség növelésével és rugalmasabb mobilitási formákkal az eddiginél is szélesebb és sokszínűbb csoportok számára lesz nyitott a program, amely továbbra is támogatja az innovatív módszerek kialakítását, és kiemelten népszerűsíti mind a zöld, mind a digitális megoldásokat. A pályázókat és résztvevőket új projekt lehetőségek várják ebben a programszakaszban.

Az Erasmus+ program egyik kulcstevékenysége a tanulók, szakemberek, oktatók, civil társadalmi szervezetek és oktatási intézmények munkatársainak mobilitását támogatja, így lehetőséget nyújt a külföldi tanulásra és/vagy szakmai tapasztalatszerzésre.

Az Erasmus+ program másik kulcstevékenysége nemzetközi együttműködések keretében megvalósuló közös kezdeményezéseket támogat, melyek az európai és hazai oktatás és képzés minőségének fejlesztését segítik elő.

2022-ben az együttműködési célú partnerségeknek a következő prioritási területek legalább egyikével foglalkozniuk kell:

  • A digitális átállás kezelése a digitális felkészültség, reziliencia és kapacitás fejlesztése révén: a program támogatni fogja az alapfokú, a középfokú, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttoktatási intézmények digitális átállási terveit. Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek célja, hogy növeljék az intézmények kapacitását és felkészültségét a digitális oktatásra való hatékony átállás kezelése érdekében. A program támogatja a digitális technológiáknak az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén a tanítás, a tanulás, az értékelés és a szerepvállalás céljából történő célzott használatát. Ez magában foglalja a digitális pedagógia és a tanárok digitális eszközeinek használatával kapcsolatos szakértelem fejlesztését, ideértve a hozzáférhető és támogató technológiákat, valamint a digitális oktatási tartalmak létrehozását és innovatív használatát. Magában foglalja továbbá a lakosság digitális készségeinek és kompetenciáinak megfelelő programok és kezdeményezések révén történő fejlesztését is. Különös figyelmet kell fordítani a nemek közötti egyenlőség előmozdítására és az alulreprezentált csoportok eltérő hozzáféréséből és felhasználói gyakorlatából adódó különbségek kezelésére. A program továbbra is támogatja az oktatók, a polgárok és a szervezetek/intézmények digitális kompetenciáira vonatkozó európai keretek alkalmazását.
  • Befogadás és sokszínűség az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport minden területén
  • Környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem
  • Közös értékek, polgári szerepvállalás és részvétel

A fent említett általános prioritások mellett az egyes szektorokban (köznevelés, szakképzés és felnőttképzés) további konkrét prioritásokat kell követni, melyeket nemzeti prioritások is kiegészítenek. Ezekről az Erasmus+ program hazai honlapján lehet tájékozódni.

Az egyes szektorokban rendelkezésre álló támogatásokról és pályázati lehetőségekről bővebb információ:

  • Felsőoktatás: a felsőoktatási intézmények együttműködéseket alakíthatnak ki a felsőoktatás nemzetköziesítésének elősegítése érdekében, valamint az intézmények hallgatói, oktatói vagy munkatársai külföldi mobilitási programokban vehetnek részt
  • Köznevelés: a köznevelési-, illetve a köznevelés területén aktív intézmények, pl. bölcsődék, óvodák, általános iskolák, középiskolák, intézményfenntartók és egyéb oktatásirányító intézmények kapcsolódhatnak be szakmai fejlesztési céljaik megvalósítása érdekében az Erasmus+ programba
  • Szakképzés: támogatja, hogy a szakképzésben tanuló diákok és a szakképzéssel foglalkozó szakemberek szakmai gyakorlaton vehessenek részt külföldön, s ezáltal Európa-szerte javuljon a szakképzés színvonala. A program elősegíti, hogy a szakképző intézmények együttműködési partnerségeket hozzanak létre más intézményekkel és különböző cégekkel annak érdekében, hogy szoros kapcsolat épüljön ki az oktatás és képzés, illetve a munka világa között
  • Felnőtt tanulás: Az Erasmus+ programban a felnőtt tanulás terén működő szervezetek, intézmények kaphatnak támogatást fejlesztési céljaik megvalósítására, mobilitási projektek és együttműködési partnerségek megvalósítása révén
  • Ifjúság: 13-30 év közötti fiataloknak és ifjúsági területen aktív szakembereknek, szervezeteknek (civil szervezetek, közintézmények, társadalmi vállalkozások stb.) nyújt pályázati lehetőségeket. A terület egyik fő célkitűzése az Európai Uniós ifjúsági szakpolitikák támogatása és implementálása, így támogatja az Európai Ifjúsági Stratégiát és a benne foglalt 11 Ifjúsági Célt, valamint az EU Ifjúsági Párbeszéd kezdeményezését is

Forrás: https://erasmusplusz.hu/

Finanszírozási lehetőség Information

Website link
Pénzügyi lehetőség URLje
Erasmus+ Program hazai honlapja
Célcsoport
A munkaerő digitális készségei.
Digitális készségek az oktatásban.
Digitális készségek mindenki számára
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Emelt szintű
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Tovább nem részletezett általános programok és képesítések
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés
Célcsoport
Átképzést igénylő munkavállalók
Felsőfokú (6. EKKR-szint) oktatásban részt vevő személyek
Alapfokú végzettséggel rendelkező személyek
Kiválóan teljesítők
Nem anyanyelven beszélő
Középfokú oktatásban részt vevő személyek
Középfokú végzettséggel rendelkező/tankötelezettséget teljesített személyek
Felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek (EKKR 7)
Felsőfokú oktatásban részt vevő személyek (EKKR 7)
Felsőfokú oktatásban részt vevő személyek (EKKR 8)
Alapfokú oktatásban részt vevő személyek
Felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek (EKKR 8)
3 évnél rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező személyek
Migránsok
10 évnél hosszabb szakmai tapasztalattal rendelkező személyek
3-10 éves szakmai tapasztalattal rendelkező személyek
Tanulási nehézséggel küzdő személyek
Anyanyelvi szinten beszélő
Felsőfokú végzettséggel (6. EKKR-szint) rendelkező személyek
Gyengén teljesítők
A finanszírozás formája
Támogatás
Közreműködő szervezet
Tempus Közalapítvány
Kedvezményezettek

Támogatásban szervezetek részesülhetnek, de rajtuk keresztül már egyének tudnak részesülni a program kínálta lehetőségekből.

Finanszírozási kondíciók

Részletek az https://erasmusplusz.hu/ honlapon találhatók.

Szólj hozzá